OPENWORKED EXTRA-THIN ROYAL OAK TOURBILLON © Audemars Piguet

OPENWORKED EXTRA-THIN ROYAL OAK TOURBILLON © Audemars Piguet

OPENWORKED EXTRA-THIN ROYAL OAK TOURBILLON © Audemars Piguet

OPENWORKED EXTRA-THIN ROYAL OAK TOURBILLON © Audemars Piguet